Επιλέξιμες Δαπάνες

Η ενίσχυση αφορά σε υλικές ή / και άϋλες επενδύσεις και συγκεκριμένα:

 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους.
 • Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων, στα πλαίσια της δράσης που αφορά σε ίδρυση επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
 • Γενικά έξοδα, μέχρι 5% του συνολικού προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, 
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση
 • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ.).
 • Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs) και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι 50.000 ευρώ.
 • Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας
 • Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή/ και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης, θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ. 89/449/ΕΟΚ κα της 25ης /10/10 αριθμ 2010/642/ΕΕ

Οι επενδύσεις και δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση αφορούν:

 • Αγορά οικοπέδου.
 • Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών κλπ.)
 • Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου
 • Εξοπλισμό αναψυχής (τηλεοράσεις, video κλπ.).
 • Αγορά οχημάτων (εκτός των ειδικών)
 • Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, φωτοτυπικά, έπιπλα κλπ.)
 • Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
 • Μη φυσικές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους σε βάρος των δικαιούχων.
 • Αποζημιώσεις σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κλπ.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
 • Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν κλπ.) καθώς και έργα διακόσμησης.
 • Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας.
 • Αμοιβές προσωπικού
 • Γενικά έξοδα άνω του 10% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
 • Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς που υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από τις ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων
 • Δαπάνες που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
 • Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρους αυτού στη νέα θέση.
 • Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για την υπαγωγή της επένδυσης. Με εξαίρεση τις αμοιβές των μηχανικών, αρχιτεκτόνων και η οι δαπάνες άδειας κατασκευής και εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.