Εκτίμηση Φερεγγυότητας – Βιωσιμότητας

1. Για την εκτίμηση της φερεγγυότητας του δικαιούχου εξετάζονται στο επίπεδο των μετόχων ή εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία, τα εξής:

α) τα χαρακτηριστικά του υποψηφίου δικαιούχου της επένδυσης και ειδικότερα η εμπειρία των μετόχων ή στελεχών σε τομείς σχετικούς με την προτεινόμενη επένδυση και η κλίμακα των δραστηριοτήτων του κατά το παρελθόν,

β) η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων που είναι απαραίτητα για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και στο απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης.

Η δυνατότητα αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από την ύπαρξη διαθεσίμων ρευστών, χρεογράφων ή τίτλων ή άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων ευκόλως ρευστοποιήσιμων στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης

γ) η μη ύπαρξη εις βάρος του αποφάσεων καταλογισμού ή απένταξης έργων κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο λόγω παραβάσεων των όσων ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.2 σημεία έως δ της υπ. αρίθμ. 731/11 ΚΥΑ.

2. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας του δικαιούχου στις περιπτώσεις επενδύσεων σε υφιστάμενες μονάδες διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της αίτησης ενίσχυσης ως εξής:

α) για ύψος αίτησης ενίσχυσης μέχρι και 500.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα κρίνεται με βάση την κερδοφορία του δικαιούχου της τελευταίας τριετίας. Δικαιούχοι με Θετικό Μέσο όρο τριετίας στα αποτελέσματα χρήσεως προ αποσβέσεων και φόρων τεκμαίρονται καταρχήν ως βιώσιμοι,

β) για ύψος αίτησης ενίσχυσης ανώτερου των 500.000 ΕΥΡΩ. η βιωσιμότητα εκτιμάται με βάση τις τιμές αριθμοδεικτών, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄της ΚΥΑ 132480/386.

3. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων αιτήσεων ενίσχυσης κρίνεται ως ακολούθως:

Για όλα τα σχέδια η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης κρίνεται με βάση τον προϋπολογισμό της αίτησης ενίσχυσης και την ύπαρξη κερδοφορίας ή των τιμών των αριθμοδεικτών της τελευταίας τριετίας, εάν πρόκειται για επένδυση σε ήδη υφιστάμενη μονάδα.

4. Η αδυναμία τεκμηρίωσης της φερεγγυότητας του δικαιούχου και της βιωσιμότητας, αποτελούν αιτίες αποκλεισμού της επένδυσης από την βαθμολόγησή της.