Αξιολόγηση προτάσεων

1. Οι επενδύσεις που κρίνονται βιώσιμες, κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες επενδύσεων για βαθμολόγηση, ως εξής:

α) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000 ΕΥΡΩ σε όλους τους Τομείς εκτός των Ζωοτροφών, Δημητριακών, Σπόρων, Ανθέων, Φαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών (Ομάδα κριτηρίων Α).

β) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσου ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ σε όλους τους Τομείς εκτός α εκτός των Ζωοτροφών, Δημητριακών, Σπόρων, Ανθέων, Φαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών (Ομάδα κριτηρίων Β).

γ) Μετεγκαταστάσεις − Εκσυγχρονισμοί − συμπληρώσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων χωρίς αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000 ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τομείς  εκτός των Ζωοτροφών, Δημητριακών, Σπόρων, Ανθέων, Φαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών  (Ομάδα κριτηρίων Γ).

δ) Ιδρύσεις νέων μονάδων – επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί – μετεγκαταστάσεις υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση άνω των 500.000€, στους τομείς: Ζωοτροφές−Δημητριακά−Σπόροι−Άνθη−Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά, στους οποίους εφαρμόζεται η βαθμλόγηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ΄ (Ομάδα κριτηρίων Δ).

ε) Ιδρύσεις νέων μονάδων – επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των 500.000€, στους τομείς: Ζωοτροφές−Δημητριακά−Σπόροι−Άνθη−Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά (Ομάδα κριτηρίων Ε).

2. Εξαιρούνται από την διαδικασία βαθμολόγησης (Ομάδα κριτηρίων ΣΤ):

α) Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν Μετεγκαταστάσεις ή και εκσυγχρονισμούς υφισταμένων εγκαταστάσεων προϋπολογισμού κατά την αίτηση ίσων ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τομείς

β) Αιτήσεις ενίσχυσης:

  • που περιλαμβάνουν επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος ή βελτίωσης των υγειονομικών συνθηκών, άνω του 50% του συνολικού κόστους, όπως προσδιορίζεται από την αξιολόγηση της υπηρεσίας, και αφορά δαπάνες για την εκπλήρωση των ανωτέρω προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας
  • που αφορούν λειτουργούσες μονάδες οι οποίες είναι υποχρεωμένες δια αποδεικτικών εγγράφων αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν σε αναγκαστική μετεγκατάσταση για λόγους προστασίας περιβάλλοντος .
  • που αφορούν σε μονάδες μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 όπως αυτή ορίζεται στον Καν. 1069/09 (ίδρυση, εκσυγχρονισμό και επέκταση) και προκειμένου για την ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών όπως: πτώματα ζώων (βοοειδή, μικρά μηρυκαστικά κ.λπ.), υλικά υψηλού κινδύνου των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (υποπροϊόντων σφαγείων, τεμαχιστηρίων κρέατος), υπολείμματα τροφίμων από διεθνείς μεταφορές κ.λπ. ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος, και υπό τον όρο ότι η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε περιοχή, όπου δεν υπάρχει επαρκής διαχείριση υποπροϊόντων αντίστοιχης κατηγορίας. Επίσης προϋπόθεση για την ένταξη των παρεμβάσεων αυτών είναι να αναφέρεται στην αίτηση ενίσχυσης η γεωγραφική κάλυψη της μονάδας (οριοθέτηση περιοχών υποχρεωτικής κάλυψης)
  • που αφορούν σε μονάδες μεταποίησης υποπροϊόντων κατηγορίας 3 με υποχρέωση μεταποίησης του παραγόμενου τυρογάλακτος της περιοχής παρέμβασης
  • που αφορούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων το ποσοστό εξαγωγών προς τον κύκλο εργασιών, που εμφανίζουν κατά μέσο όρο τα τελευταία τρία (3) έτη είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30%. Προϋπόθεση  για την ένταξη αυτών στην κατηγορία ΣΤ είναι το ποσοστό εξαγωγών να αφορά στο προϊόν ή στα προϊόντα που αποτελούν το τελικό προϊόν της μονάδας που αναφέρεται η αίτηση ενίσχυσης και να τεκμηριώνεται με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • που αφορούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες διατήρησαν, κατά τα τρία προηγούμενα έτη υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, τουλάχιστον 50 θέσεις εργασίας κατα μέσο όρο.

Στις λοιπές περιπτώσεις οι αιτήσεις ενίσχυσης θα εξετάζονται στις βαθμολογούμενες κατηγορίες και θα λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία στο κριτήριο που αφορά στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος ή και της δημόσιας υγείας. Ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής ή ίδρυση νέων μονάδων. Εάν οι αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν σε παραγωγή ή / και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) και εντάσσονται στις βαθμολογούμενες κατηγορίες, στο κριτήριο που αφορά στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος θα λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία ανεξαρτήτως τομέα. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του προγράμματος αιτήσεις ενίσχυσης, οι οποίες αφορούν στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος τους σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες αιτήσεων, οι δαπάνες που λήφθηκαν υπόψη για να λάβουν τη μέγιστη βαθμολόγηση των κριτηρίων 5 και 6 ή την προτεραιότητα ένταξής τους, δεν θα συμπεριληφθούν σε αιτήματα τεχνικής τροποποίησης, ακόμα και εάν με την αφαίρεση της βαθμολογίας αυτής συγκεντρώνουν τη βάση της κατηγορίας