Κρέας

meat-preview3

Επιλέξιμες προς επιδότηση στο Μέτρο 123Α του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής, όσον αφορά τον τομέα του Κρέατος, είναι  :

Α) οι επιχειρήσεις  Σφαγειοτεχνικών Εγκαταστάσεων,

Β) οι επιχειρήσεις Τεμαχισμού και Τυποποίησης Κρέατος,

Γ) οι Κρεατογορές και

Δ) οι μονάδες Διαχείρισης Υποπροϊόντων Σφαγής.

Αναλυτικότερα ανα κατηγορία στον τομέα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω επενδύσεις:

• Σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις:

Α.1. Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις για την βιολογική κτηνοτροφία και να μπορούν να πιστοποιηθούν ανάλογα τα βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.

Α.2. Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τον. κρέατος σε νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή (πλην Κρήτης και Εύβοιας).

• Τεμαχισμός – Τυποποίηση:

Β.1. Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

Β.2. Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.

Β.3. Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Επεξεργασία και μεταποίηση κρέατος (Αλλαντοποιία):

Β.4 Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες κλπ).

• Μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων:

Γ.1. Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων όλων των κατηγοριών του τομέα, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Γ.2. Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στα μικρά νησιά Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους (εκτός Κρήτης & Εύβοιας) για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) με σκοπό τη χονδρεμπορία των προϊόντων.

Comments are closed.