Γάλα

Milk

Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα του Γάλακτος είναι οι επενδύσεις που αφορούν υπό προϋποθέσεις τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων:

Α) Τυροκομείων

Β) Επεξεργασίας Γάλακτος

Γ) Παραγωγής Γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος

Δ) Επεξεργασίας Παραπροϊόντων Γάλακτος.

 

Αναλυτικότερα ενισχύονται οι επενδύσεις που αφορούν:

• Τυροκομεία

Α.1. Ίδρυση – επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος ( ή στα πλαίσια καθετοποίησης παραγωγής)

Α.2. Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.

• Μονάδες επεξεργασίας ή/και μεταποίησης γάλακτος

Β.1. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος με απασχολούμενο δυναμικό μικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκ. €, εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω μη πλήρους αξιοποίησης του γάλακτος σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και οι περιβαλλοντικοί όροι.

Β.2. Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

Β.3. Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

Β.4. Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός – επέκταση μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

 

 

Comments are closed.