Αυγά – Πουλερικά

Eat-two-eggs-a-day-can-lower-cholesterol

Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα των Πουλερικών και των Αυγών είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπό προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων:

Α)Τυποποίησης και Συσκευασίας Αυγών

Β) Επεξεργασίας Αυγών

Γ) Πτηνοσφαγείων

Δ) Τεμαχισμού – Τυποποίησης και Μεταποίησης Κρέατος Πουλερικών – Κουνελιών

Ε) Σφαγής Κουνελιών – Ινδιάνων εντός Πτηνοσφαγείων

Αναλυτικότερα ανά κατηγορία στον τομέα αυτό εντάσσονται οι επενδύσεις που αφορούν:

• Αυγά

A.1. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών.

Α..2. Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, τηρώντας τα όρια των ατομικών, εθνικών και περιφερειακών δικαιωμάτων.

Α.3. Ίδρυση μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λ.π.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.

• Σφαγεία πουλερικών και Κουνελιών

Β.1. Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα ποιότητας, ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.

Β.2. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.

Β.3. Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Β.4. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων κοπής, τεμαχισμού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών κυρίως σε συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων σφαγής πτηνών και κουνελιών.

Β.5. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός γραμμών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάμενων πτηνοσφαγείων.

Comments are closed.