Ελαιούχα Προϊόντα

Olive-Oil-on-Hair2

Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα των Ελαιούχων προϊόντων είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπό προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων:

Α) Ελαιοτριβείων

Β)Τυποποιητηρίων – Συσκευαστηρίων Ελαιολάδου

Γ)Ραφιναρίων Ελαιολάδου

Δ)Σπορελαιουργείων 

Αναλυτικότερα στον κλάδο των ελαιούχων Προϊόντων οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι οι εξής:

  • Ελαιοτριβεία

Α.1. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων, χωρίς αύξηση δυναμικότητας με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.

Α.2. Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.

Α.3. Ιδρύσεις ελαιοτριβείων, αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη

  • Τυποποιητήρια – Συσκευαστήρια Ελαιολάδου

Β.1. Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση Τυποποιητηρίων – Συσκευαστηρίων ελαιολάδου.

Β.2. Ιδρύσεις – επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.

  • Ραφινάρισμα Ελαιολάδου

Γ.1. Εκσυγχρονισμός  - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου

  • Σπορελαιουργεία 

Δ.1. Άλλα έλαια: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων 

Σημειώσεις:

  • Η επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών αφορά αποκλειστικά σε πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη και όχι σε αυτή του μεταβατικού σταδίου και απαιτείται η προσκόμιση της πιστοποίησης του δικαιούχου της επένδυσης σε περίπτωση καθετοποίησης της παραγωγής ή συμφωνητικά με πιστοποιημένους παραγωγούς πενταετούς διάρκειας.
  • Η παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συσκευασιών ελαιολάδου πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στον Καν. 1019/02 και στην αριθ.  Πρωτ.  323902/18-9-09 κοινή υπουργική απόφαση της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής / Τμήμα Ελαίας.

Comments are closed.