Ζωοτροφές

Papageienfutter mit Schaufel

Στον κλάδο των Ζωοτροφών, στα πλαίσια του Μέτρου 123Α,  επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπο προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή και την ίδρυση μονάδων:

Α) Παραγωγής Τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών

Β)Αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών

Γ) Παραγωγής Ζωοτροφών Οικιακών και Γουνοφόρων ζώων.

Αναλυτικότερα οι επιλέξιμες επενδύσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες:

1.Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP.

2. Ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών πλήρων τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών.

3. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την μερική κάλυψη των αναγκών ορισμένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου.

4. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων που θα εφαρμόσουν HACCP.

Σημείωση:

Προκειμένου να χαρακτηριστεί μια μονάδα παραγωγής ζωοτροφών ως μικρή μονάδα απλού παρασκευαστηρίου με απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους, θα πρέπει η δυναμικότητα παραγωγής της σε σύνθετες ζωοτροφές να μην υπερβαίνει τους 1.200 τον./ετησίως και η δυνατότητα αποθήκευσης να μην υπερβαίνει το 1/3 της ετήσιας εμπορεύσιμης ποσότητας.

Comments are closed.